Hàm SORT trong Excel
Hàm SORT trong Excel

Tóm lược

Hàm SORT trong Excel sắp xếp nội dung của một dải ô hoặc mảng. Các giá trị có thể được sắp xếp theo một hoặc nhiều cột. SORT trả về một mảng kết quả động.

Mục đích
Sắp xếp phạm vi hoặc mảng

Giá trị trả lại
Mảng đã sắp xếp

Cú pháp
= SORT (mảng, [sort_index], [sort_order], [by_col])
Tranh luận
  • mảng – Phạm vi hoặc mảng để sắp xếp.
  • sort_index – [optional] Chỉ mục cột để sử dụng để sắp xếp. Mặc định là 1.
  • thứ tự sắp xếp – [optional] 1 = Tăng dần, -1 = Giảm dần. Mặc định là thứ tự tăng dần.
  • by_col – [optional] TRUE = sắp xếp theo cột. FALSE = sắp xếp theo hàng. Mặc định là FALSE.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm SORT trong Excel trích xuất và sắp xếp danh sách các giá trị duy nhất từ ​​một phạm vi. Kết quả là một mảng giá trị động. Nếu mảng này là kết quả cuối cùng (tức là không được chuyển giao cho một hàm khác) thì giá trị mảng sẽ “tràn” vào trang tính thành một dải ô tự động cập nhật khi các giá trị duy nhất mới được thêm vào hoặc xóa khỏi dải nguồn hoặc khi giá trị nguồn thay đổi.

Theo mặc định, hàm SORT sẽ sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần bằng cách sử dụng cột đầu tiên. Sử dụng các đối số tùy chọn sort_indexthứ tự sắp xếp để kiểm soát việc sắp xếp theo cột nào, theo thứ tự nào (tăng dần hoặc giảm dần).

Các ví dụ

Trong ví dụ được hiển thị, dữ liệu bao gồm trong cột B và điểm trong cột B. Công thức SORT trong E5 là:

=SORT(B5:C14,2) // sort by scores in ascending order

Hàm SORT trích xuất tất cả các giá trị, sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo điểm số và kết quả “tràn” vào phạm vi E5: F14.

Để sắp xếp theo điểm theo thứ tự giảm dần, hãy đặt sort_order thành -1 trong một công thức như sau:

=SORT(B5:C14,2,-1) // sort by scores in descending order

https://exceljet.net/excel-functions/excel-sort-function