Hàm SQRT trong Excel
Hàm SQRT trong Excel

Tóm lược

Hàm SQRT trong Excel trả về căn bậc hai của một số dương. SQRT trả về lỗi nếu số âm.

Mục đích
Tìm căn bậc hai dương của một số

Giá trị trả lại
Căn bậc hai dương

Cú pháp
= SQRT (số)
Tranh luận
  • con số – Số có căn bậc hai của.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm SQRT sẽ trả về lỗi #NUM khi được yêu cầu lấy căn bậc hai của một số âm. Nếu bạn cần lấy căn bậc hai của một giá trị âm (như thể giá trị là dương), bạn có thể bọc số trong hàm ABS như sau:

=SQRT(ABS(A1))

https://exceljet.net/excel-functions/excel-sqrt-function