Hàm SUMSQ trong Excel
Hàm SUMSQ trong Excel

Tóm lược

Hàm SUMSQ trong Excel trả về tổng bình phương của các giá trị được cung cấp. Giá trị có thể được cung cấp dưới dạng hằng số, tham chiếu ô hoặc phạm vi.

Mục đích
Nhận tổng bình phương của các giá trị được cung cấp

Giá trị trả lại
Tổng bình phương được tính toán

Cú pháp
= SUMSQ (số 1, [number2], …)
Tranh luận
  • số 1 – Đối số đầu tiên chứa giá trị số.
  • số 2 – [optional] Đối số đầu tiên chứa các giá trị số.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm SUMSQ trả về tổng bình phương của các giá trị được cung cấp. Bạn có thể cung cấp các giá trị dưới dạng hằng số, tham chiếu hoặc phạm vi. Giá trị có thể được cung cấp dưới dạng tham chiếu riêng lẻ hoặc dưới dạng phạm vi (như trong ví dụ được hiển thị ở trên). SUMSQ có thể xử lý tới 255 đối số riêng biệt.

Các ví dụ

=SUMSQ(1,2) // returns 5
=SUMSQ(1,2,3) // returns 14
=SUMSQ({1,2,3}) // returns 14

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G5, được sao chép xuống, là:

=SUMSQ(B5:F5) // returns 5

Lưu ý rằng SUMSQ tự động bỏ qua các ô trống và giá trị văn bản.

Ghi chú

  • Đối số có thể là bất kỳ hỗn hợp nào của hằng, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
  • Các ô trống, giá trị lôgic và giá trị văn bản bị bỏ qua khi chúng xuất hiện trong mảng hoặc tham chiếu.
  • Các giá trị logic TRUE và FALSE được đánh giá tương ứng là 1 và 0, nhưng chỉ khi chúng được mã hóa cứng dưới dạng đối số.
  • Các số được nhập dưới dạng văn bản (tức là “1”, “3”, v.v.) được đánh giá, nhưng chỉ khi chúng được mã hóa cứng dưới dạng đối số.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-sumsq-function