Hàm SUMX2MY2 trong Excel
Hàm SUMX2MY2 trong Excel

Tóm lược

Hàm SUMX2PY2 trong Excel trả về tổng hiệu số bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng. Giá trị có thể được cung cấp dưới dạng hằng số, tham chiếu ô hoặc phạm vi.

Mục đích
Tổng hiệu số của các hình vuông trong hai mảng

Giá trị trả lại
Tính tổng hiệu số của các bình phương

Cú pháp
= SUMX2MY2 (array_x, array_y)
Tranh luận
  • array_x – Dải ô hoặc mảng đầu tiên chứa các giá trị số.
  • array_y – Dải ô hoặc mảng thứ hai chứa các giá trị số.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm SUMX2MY2 trả về tổng hiệu số bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng. “M” trong tên hàm là viết tắt của “trừ”, như trong “sum x2 trừ y2“. SUMX2MY2 có thể chấp nhận các giá trị dưới dạng hằng số, tham chiếu hoặc phạm vi.

Các ví dụ

=SUMX2MY2({0,1},{1,2}) // returns -4
=SUMX2MY2({1,2,3},{1,2,3}) // returns 0

Trong ví dụ được hiển thị ở trên, công thức trong E5 là:

=SUMX2MY2(B5:B12,C5:C12)

kết quả là -144.

Phương trình

Phương trình được sử dụng để tính tổng của tổng bình phương là:

Công thức này có thể được tạo thủ công trong Excel với lũy thừa nhà điều hành (^) như thế này:

=SUM((range1^2)-(range2^2))

Với ví dụ như hình minh họa, công thức dưới đây sẽ trả về kết quả giống như SUMX2MY2:

=SUM((B5:B12^2)+(C5:C12^2)) // returns -144

Ghi chú

  • Đối số có thể là bất kỳ hỗn hợp nào của hằng, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
  • Giá trị văn bản bị bỏ qua, nhưng các ô không có giá trị được bao gồm.
  • SUMX2MY2 trả về # N / A nếu các mảng chứa các số ô khác nhau.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-sumx2my2-function