Hàm SUMXMY2 trong Excel
Hàm SUMXMY2 trong Excel

Tóm lược

Hàm SUMXMY2 trong Excel trả về tổng bình phương chênh lệch giữa các giá trị tương ứng trong hai mảng. Giá trị có thể được cung cấp dưới dạng hằng số, tham chiếu ô hoặc phạm vi.

Mục đích
Tổng bình phương của sự khác biệt trong hai mảng

Giá trị trả lại
Tính tổng bình phương của sự khác biệt

Cú pháp
= SUMXMY2 (array_x, array_y)
Tranh luận
  • array_x – Dải ô hoặc mảng đầu tiên chứa các giá trị số.
  • array_y – Dải ô hoặc mảng thứ hai chứa các giá trị số.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm SUMXMY2 trong Excel trả về tổng bình phương chênh lệch giữa các giá trị tương ứng trong hai mảng. “M” trong tên hàm là viết tắt của “trừ”, như trong “tổng x trừ y”. SUMXMY2 có thể chấp nhận các giá trị dưới dạng hằng số, tham chiếu hoặc phạm vi.

Các ví dụ

=SUMXMY2({0,1},{1,2})// returns 2
=SUMXMY2({1,2,3},{1,2,3}) // returns 0

Trong ví dụ được hiển thị ở trên, công thức trong E5 là:

=SUMXMY2(B5:B12,C5:C12)

kết quả là 28.

Phương trình

Phương trình được sử dụng để tính tổng của tổng bình phương là:

Công thức này có thể được tạo thủ công trong Excel với lũy thừa nhà điều hành (^) như thế này:

=SUM((range1-range2)^2)

Với ví dụ như hình minh họa, công thức dưới đây sẽ trả về kết quả giống như SUMX2MY2:

=SUM((B5:B12-C5:C12)^2) // returns 28

Ghi chú

  • Đối số có thể là bất kỳ hỗn hợp nào của hằng, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
  • Giá trị văn bản bị bỏ qua, nhưng các ô không có giá trị được bao gồm.
  • SUMXMY2 trả về # N / A nếu mảng chứa các số ô khác nhau.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-sumxmy2-function