Hàm SWITCH trong Excel
Hàm SWITCH trong Excel

Tóm lược

Hàm SWITCH trong Excel so sánh một giá trị với danh sách các giá trị và trả về kết quả tương ứng với kết quả khớp đầu tiên. SWITCH có thể trả về giá trị mặc định tùy chọn khi không tìm thấy kết quả phù hợp nào.

Mục đích
Khớp nhiều giá trị, trả về giá trị khớp đầu tiên

Giá trị trả lại
Kết quả tương ứng với trận đấu đầu tiên

Cú pháp
= SWITCH (biểu thức, val1 / kết quả1, [val2/result2], …, [default])
Tranh luận
  • biểu hiện – Giá trị hoặc biểu thức cần so khớp với.
  • val1 / result1 – Giá trị đầu tiên và cặp kết quả.
  • val2 / result2 – [optional] Giá trị thứ hai và cặp kết quả.
  • mặc định – [optional] Giá trị mặc định để sử dụng khi không tìm thấy kết quả phù hợp nào.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm SWITCH so sánh một giá trị với danh sách các giá trị và trả về kết quả tương ứng với kết quả khớp đầu tiên. Bạn có thể sử dụng hàm SWITCH khi bạn muốn thực hiện đối sánh chính xác với một số kết quả có thể có và trả về giá trị mặc định khi không tìm thấy kết quả phù hợp nào.

Đối số đầu tiên được gọi là “biểu thức” và có thể là một hằng số được mã hóa cứng, một tham chiếu ô hoặc một công thức khác trả về một giá trị cụ thể mà bạn muốn đối sánh. Các giá trị phù hợp và kết quả tương ứng được nhập theo cặp. SWITCH có thể xử lý tới 126 cặp, sau đó đối số cuối cùng là giá trị mặc định (tùy chọn) để trả về trong trường hợp không có đối sánh.

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D5 là:

=SWITCH(C5,1,"Poor",2,"OK",3,"Good","??")

SWITCH chỉ thực hiện đối sánh chính xác, vì vậy bạn không thể bao gồm toán tử logic như lớn hơn (>) hoặc nhỏ hơn (

=SWITCH(TRUE,A1>=1000,"Gold",A1>=500,"Silver","Bronze")

Tuy nhiên, trong trường hợp như thế này, bạn có thể muốn sử dụng Hàm IFS thay thế.

SWITCH so với IFS

Giống như Hàm IFS, chức năng SWITCH cho phép bạn kiểm tra nhiều hơn một điều kiện mà không lồng nhiều câu lệnh IF, làm cho các công thức với nhiều điều kiện dễ đọc và dễ viết hơn. Một ưu điểm của SWITCH so với IFS là biểu thức chỉ xuất hiện một lần trong hàm và không cần lặp lại. Tuy nhiên, SWITCH bị giới hạn đối với kết hợp chính xác. Không thể sử dụng các toán tử như lớn hơn (>) hoặc nhỏ hơn (các toán tử logic nếu cần.

Lưu ý: Cả hàm SWITCH và hàm IFS đều mới trong Excel 2019 và Excel 365.

Ghi chú

  1. Biểu thức có thể là một công thức khác trả về một giá trị cụ thể.
  2. SWITCH có thể xử lý tới 126 cặp giá trị / kết quả.
  3. Nhập đối số cuối cùng để đặt kết quả mặc định khi không tìm thấy kết quả phù hợp nào.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-switch-function