Hàm SYD trong Excel
Hàm SYD trong Excel

Tóm lược

Hàm SYD trong Excel trả về khấu hao “tổng năm” cho một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Khấu hao được tính toán dựa trên nguyên giá tài sản ban đầu, giá trị còn lại và số kỳ tài sản được khấu hao.

Mục đích
Khấu hao – tổng năm

Giá trị trả lại
Khấu hao trong thời gian nhất định

Cú pháp
= SYD (chi phí, hiệu lực, tuổi thọ, thời gian)
Tranh luận
  • Giá cả – Nguyên giá ban đầu của tài sản.
  • cứu hộ – Giá trị tài sản cuối kỳ khấu hao.
  • đời sống – Các khoảng thời gian tài sản được khấu hao.
  • giai đoạn = Stage – Kỳ tính khấu hao cho.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm SYD trong Excel trả về khấu hao “tổng năm” cho một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Khấu hao được tính toán dựa trên nguyên giá tài sản ban đầu, giá trị còn lại và số kỳ tài sản được khấu hao.

Ví dụ: đối với một tài sản có nguyên giá ban đầu là 10.000 đô la, thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm và giá trị còn lại là 2.000 đô la, khấu hao trong năm 1 có thể được tính bằng SYD như sau:

=SYD(10000,2000,5,1) // returns $2,667 

Trong trang tính như được hiển thị, công thức trong C7, được sao chép xuống, là:

=SYD(cost,salvage,life,B7)

Tính tổng các năm

Trong ví dụ, tài sản có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm. Excel tính tổng các năm như thế này:

=1+2+3+4+5=15

Sau đó, số tiền này được sử dụng để tính toán như sau: Tài sản mất đi 8000 giá trị trong khoảng thời gian 5 năm, do đó khấu hao trong giai đoạn 1 = 5/15 * 8000 = 2.667 đô la, khấu hao trong giai đoạn 2 = 4/15 * 8000 = 2.133 đô la, và như thế. Bảng dưới đây tóm tắt cách tính trong tất cả các thời kỳ.

Năm Tính khấu hao
1 = (15/5) * 8000
2 = (15/4) * 8000
3 = (3/15) * 8000
4 = (2/15) * 8000
5 = (1/15) * 8000

https://exceljet.net/excel-functions/excel-syd-function