Hàm TEXT trong Excel
Hàm TEXT trong Excel

Tóm lược

Hàm TEXT trong Excel trả về một số ở định dạng số nhất định, dưới dạng văn bản. Bạn có thể sử dụng chức năng TEXT để nhúng các số được định dạng vào bên trong văn bản.

Mục đích
Chuyển một số thành văn bản ở định dạng số

Giá trị trả lại
Một số dưới dạng văn bản ở định dạng đã cho.

Cú pháp
= TEXT (giá trị, định dạng_text)
Tranh luận
  • giá trị – Số cần chuyển đổi.
  • format_text – Định dạng số sẽ sử dụng.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm TEXT trả về một số được định dạng dưới dạng văn bản. Hàm TEXT đặc biệt hữu ích khi bạn muốn nhúng một số bên trong văn bản với một định dạng nhất định. Ví dụ: “Doanh thu năm ngoái đã tăng hơn 43.500 đô la”, trong đó số 43500 đã được định dạng bằng ký hiệu tiền tệ và dấu phân cách hàng nghìn.

Các ví dụ

Dưới đây là các ví dụ về hàm TEXT được sử dụng để định dạng một giá trị trong A1:

=TEXT(A1,"dd-mmm-yy") // date like "15-Oct-19"
=TEXT(B1,"0%") // percent like "25%"
="You won "&TEXT(A1,"$0") // "You won $100"

Ghi chú

https://exceljet.net/excel-functions/excel-text-function