Hàm TIME trong Excel
Hàm TIME trong Excel

Tóm lược

Hàm TIME trong Excel là một hàm tích hợp cho phép bạn tạo thời gian với các thành phần giờ, phút và giây riêng lẻ. Hàm TIME rất hữu ích khi bạn muốn tập hợp một thời gian thích hợp bên trong một công thức khác.

Mục đích
Tạo thời gian bằng giờ, phút và giây

Giá trị trả lại
Một số thập phân đại diện cho một thời gian cụ thể trong Excel.

Cú pháp
= TIME (giờ, phút, giây)
Tranh luận
  • giờ – Giờ cho thời gian bạn muốn tạo.
  • phút – Phút cho thời gian bạn muốn tạo.
  • thứ hai – Lần thứ hai cho thời gian bạn muốn tạo.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm TIME tạo một ngày ở định dạng số sê-ri từ giờ, phút, và thứ hai các thành phần bạn chỉ định. Sử dụng nó để tạo thời gian hợp lệ khi bạn có (hoặc có thể cung cấp) các giá trị thành phần này một cách riêng biệt. Khi bạn có thời gian hợp lệ, bạn có thể định dạng nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

Các ví dụ

=TIME(3,0,0) // 3 hours
=TIME(0,3,0) // 3 minutes
=TIME(0,0,3) // 3 seconds
=TIME(8,30,0) // 8.5 hours

https://exceljet.net/excel-functions/excel-time-function