Hàm TRIM trong Excel
Hàm TRIM trong Excel

Tóm lược

Hàm TRIM trong Excel loại bỏ các khoảng trắng thừa khỏi văn bản, chỉ để lại một khoảng trắng duy nhất giữa các từ và không có ký tự khoảng trắng nào ở đầu hoặc cuối văn bản.

Mục đích
Xóa các khoảng trắng thừa khỏi văn bản

Giá trị trả lại
Đã xóa văn bản có khoảng trắng thừa.

Cú pháp
= TRIM (văn bản)
Tranh luận
  • bản văn – Văn bản để loại bỏ khoảng trống thừa.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng
  • TRIM loại bỏ khoảng trắng thừa khỏi văn bản, chỉ để lại khoảng trắng đơn giữa các từ và không có ký tự khoảng trắng ở đầu hoặc cuối văn bản.
  • TRIM hữu ích khi dọn dẹp văn bản đến từ các ứng dụng hoặc môi trường khác.
  • TRIM chỉ xóa ký tự khoảng trắng ASCII (32) khỏi văn bản.
  • Văn bản Unicode thường chứa một ký tự khoảng trắng không ngắt (160) xuất hiện trong các trang web dưới dạng một thực thể HTML. Điều này sẽ không bị xóa với TRIM.
  • Các Chức năng CLEAN loại bỏ 32 ký tự không in đầu tiên (giá trị ASCII từ 0 đến 31) khỏi văn bản.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-trim-function