Hàm TRIMMEAN trong Excel
Hàm TRIMMEAN trong Excel

Tóm lược

Hàm TRIMMEAN trong Excel tính toán giá trị trung bình (trung bình) trong khi loại trừ các giá trị ngoại lệ. Số lượng điểm dữ liệu cần loại trừ được cung cấp dưới dạng phần trăm.

Mục đích
Tính toán trung bình loại trừ các ngoại lệ

Giá trị trả lại
Trung bình được tính toán

Cú pháp
= TRIMMEAN (mảng, phần trăm)
Tranh luận
  • mảng – Giá trị cắt và giá trị trung bình.
  • phần trăm – Số lượng điểm dữ liệu cần loại trừ khỏi tính toán.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm TRIMMEAN trong Excel tính toán giá trị trung bình (trung bình) trong khi loại trừ các giá trị ngoại lệ. Số lượng điểm dữ liệu cần loại trừ được cung cấp dưới dạng phần trăm.

TRIMMEAN hoạt động trước tiên bằng cách loại trừ các giá trị từ trên cùng và dưới cùng của tập dữ liệu, sau đó tính giá trị trung bình. Số lượng điểm dữ liệu được cung cấp dưới dạng phần trăm. Phần trăm có thể được nhập ở định dạng thập phân hoặc định dạng phần trăm:

=TRIMMEAN(A1:A100,0.1) // exclude 10%
=TRIMMEAN(A1:A100,10%) // exclude 10%
=TRIMMEAN(A1:A100,0.2) // exclude 20%
=TRIMMEAN(A1:A100,20%) // exclude 20%

Điều quan trọng cần lưu ý là TRIMMEAN làm tròn dữ liệu đã loại trừ điểm xuống bội số gần nhất của 2. Ví dụ: với 50 điểm dữ liệu, 10% bằng 5 giá trị. Trong trường hợp này, TRIMMEAN sẽ làm tròn 5 xuống 4, sau đó loại trừ hai giá trị từ trên cùng của tập dữ liệu và hai giá trị từ cuối tập dữ liệu.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-trimmean-function