Hàm TYPE trong Excel
Hàm TYPE trong Excel

Tóm lược

Hàm TYPE trong Excel trả về mã số đại diện cho “kiểu” trong 5 danh mục: number = 1, text = 2, logic = 4, error = 16 và array = 64. Sử dụng TYPE khi hoạt động của công thức phụ thuộc vào kiểu giá trị trong một ô cụ thể.

Mục đích
Nhận loại giá trị trong một ô

Giá trị trả lại
Một mã số đại diện cho loại

Cú pháp
= TYPE (giá trị)
Tranh luận
  • giá trị – Giá trị để kiểm tra loại.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng TYPE để kiểm tra giá trị trong một ô cụ thể để các chức năng khác phụ thuộc vào loại có thể hoạt động như mong đợi. Bảng dưới đây cho thấy các mã loại có thể được trả về từ TYPE và ý nghĩa của từng loại:

Nhập mã Ý nghĩa
1 Con số
2 Bản văn
4 Giá trị logic
16 Giá trị lỗi
64 Mảng

Ghi chú:

  • Bạn không thể sử dụng TYPE để kiểm tra công thức vì TYPE đánh giá kết quả của công thức và hàm.
  • Bạn có thể sử dụng TYPE để tìm ra loại dữ liệu được trả về bởi một hàm hoặc công thức.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-type-function