Hàm VALUE trong Excel
Hàm VALUE trong Excel

Tóm lược

Hàm VALUE trong Excel chuyển đổi văn bản xuất hiện ở định dạng được công nhận (tức là định dạng số, ngày tháng hoặc thời gian) thành giá trị số. Thông thường, hàm VALUE không cần thiết trong Excel, vì Excel tự động chuyển đổi văn bản thành giá trị số.

Mục đích
Chuyển văn bản thành một số

Giá trị trả lại
Một giá trị số.

Cú pháp
= VALUE (văn bản)
Tranh luận
  • bản văn – Giá trị văn bản để chuyển đổi thành một số.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng
  • Sử dụng hàm VALUE để chuyển đổi bản văn thành một giá trị số.
  • Hàm VALUE chuyển đổi văn bản xuất hiện ở định dạng được công nhận (tức là định dạng số, ngày tháng hoặc thời gian) thành giá trị số.
  • Thông thường, Excel sẽ tự động chuyển đổi văn bản thành các giá trị số khi cần thiết, vì vậy hàm VALUE là không cần thiết.
  • Microsoft tuyên bố rằng hàm VALUE được cung cấp để tương thích với các chương trình bảng tính khác.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-value-function