Hàm VARP trong Excel
Hàm VARP trong Excel

Tóm lược

Hàm VARP trong Excel tính toán phương sai của toàn bộ dữ liệu. Nếu dữ liệu đại diện cho một mẫu, hãy sử dụng hàm VAR hoặc hàm VAR.S mới hơn. VARP bỏ qua các giá trị văn bản và logic trong tham chiếu.

Mục đích
Nhận sự biến đổi của một quần thể

Giá trị trả lại
Phương sai tính toán

Cú pháp
= VARP (số 1, [number2], …)
Tranh luận
  • số 1 – Số đầu tiên hoặc tham chiếu.
  • số 2 – [optional] Số thứ hai hoặc tham chiếu.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm VARP tính toán phương sai của toàn bộ tập hợp dữ liệu. Phương sai cung cấp một ý tưởng chung về sự lan truyền của dữ liệu. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F5 là:

=VARP(C5:C10)

VARP bỏ qua văn bản và logic được truyền vào dưới dạng tham chiếu ô. Ví dụ: VARP sẽ bỏ qua FALSE khi nó xuất hiện trong một phạm vi như A1: A10. Tuy nhiên, VARP sẽ đánh giá các giá trị logic và biểu diễn văn bản của các số được mã hóa cứng trực tiếp dưới dạng đối số.

Lưu ý: Microsoft phân loại VARP là “chức năng tương thích“, bây giờ được thay thế bởi Hàm VAR.P.

Các hàm biến thể trong Excel

Bảng dưới đây tóm tắt các hàm biến thể có sẵn trong Excel.

Tên Tập dữ liệu Văn bản và logic
VAR Mẫu vật Làm ngơ
VARP Dân số Làm ngơ
VAR.S Mẫu vật Làm ngơ
VAR.P Dân số Làm ngơ
VARA Mẫu vật Đã đánh giá
VARPA Dân số Đã đánh giá

Ghi chú

  • VARP giả định dữ liệu là toàn bộ tập hợp. Nếu dữ liệu đại diện cho một mẫu, hãy sử dụng VAR hoặc VAR.S
  • VARP chỉ đánh giá các số trong các tham chiếu, bỏ qua các ô trống, văn bản và các giá trị logic như TRUE hoặc FALSE.
  • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
  • Các đối số có thể là các giá trị được mã hóa cứng thay vì các tham chiếu.
  • Để đánh giá các giá trị lôgic và / hoặc văn bản trong các tham chiếu, hãy sử dụng hàm VARA.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-varp-function