Hàm XNPV trong Excel
Hàm XNPV trong Excel

Tóm lược

Hàm XNPV trong Excel là một hàm tài chính tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV) của một khoản đầu tư bằng cách sử dụng tỷ lệ chiết khấu và một loạt các dòng tiền diễn ra trong khoảng thời gian không đều đặn.

Mục đích
Tính giá trị hiện tại ròng cho các dòng tiền không thường xuyên

Giá trị trả lại
Giá trị hiện tại ròng

Cú pháp
= XNPV (tỷ lệ, giá trị, ngày tháng)
Tranh luận
  • tỷ lệ – Tỷ lệ chiết khấu áp dụng cho các dòng tiền.
  • giá trị – Các giá trị đại diện cho các dòng tiền.
  • ngày – Ngày tương ứng với dòng tiền.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm XNPV trong Excel tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV) của một khoản đầu tư dựa trên tỷ lệ chiết khấu và một loạt các dòng tiền diễn ra trong những khoảng thời gian không đều đặn. Các dòng tiền cần được liệt kê với các ngày theo thứ tự thời gian. Giá trị âm thể hiện tiền mặt được thanh toán; giá trị dương đại diện cho tiền mặt nhận được. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F6 là:

=XNPV(F4,B5:B10,C5:C10)

XNPV không chiết khấu dòng tiền ban đầu. Các khoản thanh toán tiếp theo được chiết khấu dựa trên 365 ngày trong năm. Để chiết khấu cho một ngày định giá cụ thể, bạn có thể thiết lập XNPV để dòng tiền đầu tiên bằng 0, được liên kết với ngày định giá.

Ghi chú:

  • Tỷ lệ được cung cấp dưới dạng phần trăm (0,12 cho 12%)
  • Ngày và giá trị phải theo thứ tự thời gian.
  • Ngày phải là ngày Excel hợp lệ
  • XNPV không chiết khấu dòng tiền ban đầu

https://exceljet.net/excel-functions/excel-xnpv-function