Hàm XOR trong Excel
Hàm XOR trong Excel

Tóm lược

Hàm XOR thực hiện cái được gọi là “OR độc quyền”. Với hai câu lệnh logic, XOR trả về TRUE nếu một trong hai câu lệnh là TRUE, nhưng trả về FALSE nếu cả hai câu lệnh đều TRUE. Nếu không phải là TRUE, XOR cũng trả về FALSE.

Mục đích
Thực hiện HOẶC độc quyền

Giá trị trả lại
Đúng hay sai

Cú pháp
= XOR (logic1, [logical2], …)
Tranh luận
  • logic1 – Một biểu thức, hằng số hoặc tham chiếu được đánh giá là TRUE hoặc FALSE.
  • logic2 – [optional] Một biểu thức, hằng số hoặc tham chiếu được đánh giá là TRUE hoặc FALSE.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm XOR thực hiện những gì được gọi là “OR độc quyền”, trái ngược với “OR bao gồm” được thực hiện bởi hàm OR. Trong khi hàm OR trả về true nếu bất kì lôgic là TRUE, XOR trả về TRUE trong các trường hợp cụ thể. Trong trường hợp đơn giản nhất, chỉ với hai câu lệnh logic, XOR chỉ trả về TRUE nếu một trong các logic là TRUE, không trả về nếu cả hai logic là TRUE.

Khái niệm OR độc quyền quen thuộc hơn trong thế giới lập trình. Bằng tiếng Anh đơn giản, bạn có thể nghĩ đến một câu như sau “Tôi sẽ đến thăm New York hoặc San Francisco vào mùa hè này”. Không có gì ngăn cản tôi đến thăm cả hai, nhưng ý nghĩa rõ ràng là tôi dự định chỉ đi thăm một trong hai.

Với hơn 2 logic

Với nhiều hơn 2 logic, XOR chỉ trả về TRUE khi số logic TRUE là lẻ, như thể hiện trong ví dụ sau:

XOR với nhiều hơn hai logic

Ghi chú:

  • Các đối số logic phải đánh giá là TRUE hoặc FALSE, 1 hoặc 0, hoặc là các tham chiếu có chứa các giá trị logic.
  • Các tham chiếu trống bị bỏ qua.
  • XOR trả về #VALUE! nếu không có giá trị logic nào được tìm thấy.
  • Với nhiều hơn hai logic, XOR trả về TRUE khi số logic TRUE là lẻ và FALSE nếu không.
  • XOR đã được giới thiệu trong Excel 2013.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-xor-function