Công thức Excel: Hợp nhất các bảng với hàm VLOOKUP
Công thức Excel: Hợp nhất các bảng với hàm VLOOKUP

Công thức chung
=VLOOKUP($A1,table,COLUMN()-x,0)
Tóm lược

Để hợp nhất các bảng, bạn có thể sử dụng hàm Vlookup để tra cứu và truy xuất dữ liệu từ bảng này sang bảng khác. Để sử dụng hàm VLOOKUP theo cách này, cả hai bảng phải chia sẻ một id hoặc khóa chung.

Bài viết này giải thích cách nối các bảng bằng hàm VLOOKUP và một chỉ số cột được tính toán. Đây là một cách sử dụng cùng một công thức cơ bản để truy xuất dữ liệu trên nhiều cột.

Trong ví dụ được hiển thị, chúng tôi đang sử dụng hàm VLOOKUP để kéo Đặt tên và Trạng thái vào bảng dữ liệu hóa đơn. Công thức VLOOKUP được sử dụng cho cả hai là giống hệt nhau:

=VLOOKUP($C5,$H$5:$J$8,COLUMN()-3,0)

Giải trình

Đây là công thức VLOOKUP “đối sánh chính xác” tiêu chuẩn với một ngoại lệ: chỉ số cột được tính bằng cách sử dụng hàm COLUMN. Khi hàm COLUMN được sử dụng mà không có bất kỳ đối số nào, nó sẽ trả về một số tương ứng với cột hiện tại.

Trong trường hợp này, trường hợp đầu tiên của công thức trong cột E trả về 5, vì cột E là cột thứ 5 trong trang tính. Chúng tôi thực sự không muốn truy xuất dữ liệu từ cột thứ 5 của bảng khách hàng (chỉ có tổng cộng 3 cột) vì vậy chúng tôi cần trừ 3 từ 5 để lấy số 2, được sử dụng để truy xuất Tên từ dữ liệu khách hàng:

COLUMN()-3 = 2 // column E

Khi công thức được sao chép sang cột F, công thức tương tự sẽ mang lại số 3:

COLUMN()-3 = 3 // column F

Kết quả là trường hợp đầu tiên lấy Tên từ bảng khách hàng (cột 2) và trường hợp thứ hai lấy Trạng thái từ bảng khách hàng (cột 3).

Bạn có thể sử dụng phương pháp tương tự này để viết một công thức VLOOKUP mà bạn có thể sao chép qua nhiều cột để truy xuất giá trị từ các cột liên tiếp trong bảng khác.

Với trận đấu hai chiều

Một cách khác để tính toán chỉ số cột cho hàm VLOOKUP là thực hiện hàm VLOOKUP hai chiều sử dụng hàm MATCH. Với cách tiếp cận này, hàm MATCH được sử dụng để tìm ra chỉ số cột cần thiết cho một cột nhất định trong bảng thứ hai.

https://exceljet.net/formula/merge-tables-with-vlookup