Công thức Excel: Kết quả ghi đè VLOOKUP
Công thức Excel: Kết quả ghi đè VLOOKUP

Công thức chung
=IF(VLOOKUP()=x,y,VLOOKUP())
Tóm lược

Để ghi đè đầu ra từ hàm VLOOKUP, bạn có thể lồng hàm VLOOKUP trong Hàm IF. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G5 là:

=IF(VLOOKUP(F5,key,2,TRUE)="F","x",VLOOKUP(F5,key,2,TRUE))

Ở đâu Chìa khóaphạm vi được đặt tên B5: C9.

Công thức này trả về kết quả đầu ra chuẩn khi điểm> = 60 và “x” cho điểm nhỏ hơn 60.

Giải trình

Lưu ý: một cách tiếp cận đơn giản hơn sẽ là trực tiếp thay đổi bảng được sử dụng bởi VLOOKUP. Nhưng ví dụ này giải thích cơ chế kiểm tra và ghi đè đầu ra từ VLOOKUP.

Công thức này dựa trên một ví dụ chấm điểm đơn giản giải thích chi tiết tại đây. Đối với một điểm số đã cho, hàm VLOOKUP sử dụng một bảng hiện có, phạm vi được đặt tên Chìa khóa (B5: C9), để tính điểm. Lưu ý chế độ đối sánh được đặt thành gần đúng.

Để ghi đè đầu ra, hàm VLOOKUP là lồng vào nhau trong một câu lệnh IF:

=IF(VLOOKUP(F5,key,2,TRUE)="F","x",VLOOKUP(F5,key,2,TRUE))

Bản dịch theo nghĩa đen của công thức này là:

Nếu hàm VLOOKUP trả về “F”, hãy trả về “x”. Nếu không, trả về kết quả từ hàm VLOOKUP.

Kết quả của “x” có thể được tùy chỉnh theo ý muốn. Để hiển thị không có gì, hãy cung cấp chuỗi trống (“”).

Công thức thay thế

Một công thức đơn giản hơn, ít dư thừa hơn có thể được tạo bằng cách sử dụng IF để kiểm tra điểm trực tiếp như sau:

=IF(F5<60,"x",VLOOKUP(F5,key,2,TRUE))

Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, công thức này không ghi đè đầu ra của hàm VLOOKUP. Thay vào đó, nó kiểm tra giá trị điểm đến và bỏ qua hoàn toàn VLOOKUP nếu dưới 60.

https://exceljet.net/formula/vlookup-override-output