Công thức Excel: Khớp giá trị cao nhất tiếp theo
Công thức Excel: Khớp giá trị cao nhất tiếp theo

Công thức chung
=INDEX(data,MATCH(lookup,values)+1)
Tóm lược

Để khớp với giá trị “cao nhất tiếp theo” trong bảng tra cứu, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên INDEX và MATCH. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F6 là:

=INDEX(level,MATCH(F4,points)+1)

trong đó “cấp” là phạm vi được đặt tên C5: C9 và “điểm” là phạm vi được đặt tên B5: B9.

Giải trình

Công thức này là phiên bản tiêu chuẩn của INDEX + MATCH với một sự thay đổi nhỏ.

Làm việc từ trong ra ngoài, MATCH được sử dụng để tìm số hàng chính xác cho giá trị trong F4, 2100. Không có đối số thứ ba, match_type, được xác định, MATCH mặc định là đối sánh gần đúng và trả về 2.

Điều khác biệt nhỏ là chúng tôi thêm 1 vào kết quả này để ghi đè kết quả đã so khớp và trả về 3 làm số hàng cho INDEX.

Với mức (C5: C9) được cung cấp dưới dạng mảng và 3 là số hàng, INDEX trả về “Vàng”:

=INDEX(level,3) // returns Gold

Một lựa chọn khác

Cách tiếp cận trên hoạt động tốt cho các tra cứu đơn giản. Nếu bạn muốn sử dụng MATCH để tìm kết quả phù hợp “lớn nhất tiếp theo” theo cách truyền thống hơn, bạn có thể sắp xếp mảng tra cứu theo thứ tự giảm dần và sử dụng MATCH như được mô tả trên trang này.

https://exceljet.net/formula/match-next-highest-value