Công thức Excel: Nếu cái này VÀ cái kia HOẶC cái kia
Công thức Excel: Nếu cái này VÀ cái kia HOẶC cái kia

Công thức chung
=IF(AND(A1="x",OR(B1="y",B1="z")),"x","")
Tóm lược

Để kiểm tra các kết hợp khác nhau của cái này VÀ cái kia, hoặc cái này HOẶC cái kia, bạn có thể sử dụng hàm IF với các hàm AND và OR. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D6 là:

=IF(AND(B6="red",OR(C6="small",C6="medium")),"x","")

Khi một mục có màu “đỏ” và “nhỏ” hoặc “trung bình”, công thức sẽ trả về “x”. Tất cả các kết hợp khác trả về một chuỗi trống (“”).

Giải trình

Trong ví dụ được hiển thị, chúng tôi chỉ muốn “đánh dấu” hoặc “gắn cờ” các hàng có màu “đỏ” VÀ kích thước là “nhỏ” hoặc “trung bình”. Để trả về TRUE khi các mục có màu đỏ và nhỏ, chúng ta có thể sử dụng một câu lệnh logic được xây dựng bằng hàm AND:

AND(B6="red",C6="small")

Để mở rộng câu lệnh trả về TRUE khi các mục có màu đỏ và hoặc nhỏ hoặc vừa, chúng ta có thể lồng hàm OR vào bên trong hàm AND như sau:

AND(B6="red",OR(C6="small",C6="medium"))

Đoạn mã này sẽ chỉ trả về TRUE nếu giá trị trong B6 là “đỏ” VÀ giá trị trong C6 là “nhỏ” hoặc “trung bình”. Nó được đặt bên trong hàm IF như một phép kiểm tra logic. Khi kiểm tra logic trả về TRUE, hàm IF trả về “x”. Khi kiểm tra logic trả về FALSE, hàm IF trả về một chuỗi rỗng (“”).

Thay đổi các giá trị được IF trả về để phù hợp với nhu cầu của bạn.

https://exceljet.net/formula/if-this-and-that-or-that