Công thức Excel: Nếu ô bắt đầu bằng x, y hoặc z
Công thức Excel: Nếu ô bắt đầu bằng x, y hoặc z

Công thức chung
=SUM(COUNTIF(A1,{"x*","y*","z*"}))>0
Tóm lược

Để kiểm tra các giá trị xem chúng có bắt đầu bằng một trong một số ký tự hay không (tức là bắt đầu bằng x, y hoặc z), bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF cùng với hàm SUM.

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong C5 là:

=SUM(COUNTIF(B5,{"x*","y*","z*"}))>0

Giải trình

Cốt lõi của công thức này là COUNTIF, được định cấu hình để đếm ba giá trị riêng biệt bằng cách sử dụng các ký tự đại diện:

COUNTIF(B5,{"x*","y*","z*"}

Dấu hoa thị

là một ký tự đại diện cho một hoặc nhiều ký tự, vì vậy nó được sử dụng để tạo một bài kiểm tra “bắt đầu với”.

Các giá trị trong tiêu chí được cung cấp trong một “hằng số mảng”, một danh sách các mục được mã hóa cứng với dấu ngoặc nhọn ở hai bên.

Khi COUNTIF nhận tiêu chí trong một hằng số mảng, nó sẽ trả về nhiều giá trị, mỗi giá trị một giá trị trong danh sách. Bởi vì chúng tôi chỉ cung cấp cho COUNTIF một phạm vi một ô, nó sẽ chỉ trả về hai giá trị có thể có cho mỗi tiêu chí: 1 hoặc 0.

Trong ô C5, COUNTIF cho giá trị là {0,0,0}. Trong ô C9, COUNTIF đánh giá là: {0,1,0}. Trong mỗi trường hợp, mục đầu tiên là kết quả của tiêu chí “x *”, mục thứ hai là từ tiêu chí “y *” và kết quả thứ ba là từ tiêu chí “z *”. Bởi vì chúng tôi đang kiểm tra 3 tiêu chí với logic HOẶC, chúng tôi chỉ quan tâm nếu bất kì

=SUM({0,0,0})>0

kết quả không phải là số không. Để kiểm tra điều này, chúng tôi cộng tất cả các mục bằng cách sử dụng hàm SUM và, để buộc kết quả TRUE / FALSE, chúng tôi thêm “> 0” để đánh giá kết quả của SUM. Trong ô C5, chúng ta có:

Đánh giá là FALSE.

Thêm tiêu chí

Ví dụ hiển thị 3 tiêu chí (bắt đầu bằng x, y hoặc z), nhưng bạn thêm tiêu chí khác nếu cần.

Định dạng có điều kiện

Vì công thức này trả về TRUE / FALSE, nên bạn có thể sử dụng công thức này để làm nổi bật các giá trị bằng cách sử dụng định dạng có điều kiện.

https://exceljet.net/formula/if-cell-begins-with-x-y-or-z