Công thức Excel: Nếu ô này HOẶC ô kia
Công thức Excel: Nếu ô này HOẶC ô kia

Công thức chung
=IF(OR(A1="this",A1="that"),"x","")
Tóm lược

Để làm điều gì đó khi ô là ô này hoặc ô kia (tức là ô bằng “x”, “y”, v.v.), bạn có thể sử dụng Hàm IF cùng với Hàm HOẶC để chạy thử nghiệm. Trong ô D6, công thức là:

=IF(OR(B6="red",B6="green"),"x","")

trả về “x” khi B6 chứa “đỏ” hoặc “xanh lá cây” và một chuỗi trống (“”) nếu không. Lưu ý rằng hàm OR là không phải trường hợp nhạy cảm.

Giải trình

Trong ví dụ được hiển thị, chúng tôi muốn đánh dấu hoặc “gắn cờ” các bản ghi có màu đỏ HOẶC xanh lục. Nói cách khác, chúng ta muốn kiểm tra màu trong cột B, và sau đó để lại dấu (x) nếu chúng ta tìm thấy từ “đỏ” hoặc “xanh”. Trong D6, công thức được sử dụng là:

=IF(OR(B6="red",B6="green"),"x","")

Đây là một ví dụ về làm tổ – hàm OR là lồng vào nhau bên trong hàm IF. Làm việc từ trong ra ngoài, kiểm tra logic được tạo bằng hàm OR:

OR(B6="red",B6="green") // returns TRUE

OR sẽ trả về TRUE nếu giá trị trong B6 là “đỏ” HOẶC “xanh” và FALSE nếu không. Kết quả này được trả về trực tiếp cho hàm IF dưới dạng kiểm tra logic tranh luận. Màu trong B6 là “đỏ” nên HOẶC trả về TRUE:

=IF(TRUE,"x","") // returns "x"

Với TRUE là kết quả của phép thử logic, hàm IF trả về kết quả cuối cùng là “x”.

Khi màu trong cột B là không phải màu đỏ hoặc xanh lục, hàm OR sẽ trả về FALSE và IF sẽ trả về chuỗi trống (“”) trông giống như một ô trống:

=IF(FALSE,"x","") // returns ""

Khi công thức được sao chép xuống cột, kết quả là “x” hoặc “”, tùy thuộc vào màu sắc trong cột B.

Lưu ý: nếu một chuỗi trống (“”) không được cung cấp cho value_if_false, công thức sẽ trả về FALSE khi màu không phải là đỏ hoặc xanh lá cây.

Tăng giá nếu màu đỏ hoặc xanh lá cây

Bạn có thể mở rộng công thức này để chạy một phép tính khác, thay vì chỉ trả về “x”.

Ví dụ: giả sử bạn chỉ muốn tăng giá các mặt hàng màu đỏ và xanh lá cây lên 15%. Trong trường hợp đó, bạn có thể sử dụng công thức trong cột E để tính giá mới:

Ví dụ về hàm IF - tăng giá nếu màu đỏ hoặc xanh lá cây

=IF(OR(B6="red",B6="green"),C6*1.15,C6)

Bài kiểm tra logic vẫn giống như trước đây. Tuy nhiên value_if_true đối số bây giờ là một công thức:

C6*1.15 // increase price 15%

Khi kết quả của bài kiểm tra là ĐÚNG, chúng tôi nhân giá gốc ở cột C với 1,15, để tăng 15%. Nếu kết quả của bài kiểm tra là FALSE, chúng tôi chỉ cần trả lại giá ban đầu. Khi công thức được sao chép xuống, kết quả là giá tăng hoặc giá gốc, tùy thuộc vào màu sắc.

Ghi chú

  1. Các Hàm IFHàm HOẶC Chúng tôi không phải trường hợp nhạy cảm.
  2. Hàm IF có thể là lồng vào bên trong chính nó.
  3. Các giá trị văn bản như “red” được đặt trong dấu ngoặc kép (“”). Các ví dụ khác.

https://exceljet.net/formula/if-cell-is-this-or-that