Công thức Excel: Ngày xác thực dữ liệu trong năm cụ thể
Công thức Excel: Ngày xác thực dữ liệu trong năm cụ thể

Công thức chung
=YEAR(A1)=2016
Tóm lược

Lưu ý: Excel có một số quy tắc xác thực dữ liệu tích hợp cho ngày tháng. Trang này giải thích cách tạo quy tắc xác thực của riêng bạn dựa trên công thức tùy chỉnh trong trường hợp bạn muốn hoặc cần kiểm soát nhiều hơn và linh hoạt hơn.

Để cho phép người dùng chỉ nhập ngày trong một năm nhất định, bạn có thể sử dụng xác thực dữ liệu bằng công thức tùy chỉnh dựa trên hàm YEAR.

Trong ví dụ được hiển thị, xác thực dữ liệu được áp dụng cho C5: C7 là:

=YEAR(C5)=2016

Giải trình

Quy tắc xác thực dữ liệu được kích hoạt khi người dùng thêm hoặc thay đổi giá trị ô.

Công thức xác thực tùy chỉnh này chỉ đơn giản là kiểm tra năm của bất kỳ ngày nào so với giá trị năm được mã hóa cứng bằng cách sử dụng hàm YEAR.

Khi người dùng nhập một giá trị, hàm YEAR sẽ trích xuất và so sánh năm với 2016:

=YEAR(C5)=2016

Khi các năm khớp với nhau, biểu thức trả về TRUE và xác thực thành công. Nếu các năm không khớp nhau hoặc nếu hàm YEAR không thể trích xuất một năm, thì quá trình xác nhận sẽ không thành công.

Ngày tháng năm nay

Để chỉ cho phép các ngày trong năm hiện tại, bạn có thể điều chỉnh công thức như sau:

=YEAR(C5)=YEAR(TODAY())

Hàm TODAY sẽ trả về ngày hiện tại trên cơ sở liên tục, vì vậy công thức chỉ trả về TRUE khi một ngày trong năm hiện tại.

Lưu ý: Tham chiếu ô trong công thức xác thực dữ liệu có liên quan đến ô phía trên bên trái trong phạm vi được chọn khi quy tắc xác thực được xác định, trong trường hợp này là C5.

https://exceljet.net/formula/data-validation-date-in-specific-year