Công thức Excel: Nhận phần nguyên của một số
Công thức Excel: Nhận phần nguyên của một số

Công thức chung
=TRUNC(number)
Tóm lược

Để xóa phần thập phân của một số và chỉ trả lại phần nguyên, bạn có thể sử dụng hàm TRUNC để loại bỏ phần thập phân.

Trong ví dụ, ô C6 chứa công thức này:

=TRUNC(B6)

Hàm TRUNC chỉ đơn giản là cắt bớt (tức là loại bỏ) các số; nó không tròn chút nào.

Giải trình

Với TRUNC, không có quá trình làm tròn nào diễn ra. Hàm TRUNC chỉ đơn giản là cắt bỏ phần thập phân của số với cài đặt mặc định.

TRUNC thực sự nhận đối số thứ hai tùy chọn để chỉ định độ chính xác của việc cắt ngắn, nhưng khi bạn không cung cấp đối số tùy chọn này, nó được giả định là 0 và việc cắt xén xảy ra ở số thập phân.

Điều gì về INT hoặc ROUND?

Bạn có thể tự hỏi liệu bạn có thể sử dụng INT hoặc ROUND chức năng thay thế.

Hành vi của INT giống hệt với TRUNC (với cài đặt mặc định) cho các số dương – hàm INT sẽ làm tròn một số xuống số nguyên tiếp theo và sau đó chỉ trả về phần nguyên của số đó.

Tuy nhiên, đối với các số âm, việc làm tròn số mà INT làm hơi lạ.

Điều này là do INT làm tròn số âm xuống từ 0, bất kể giá trị thập phân là bao nhiêu. Xem 2 ví dụ cuối cùng trong màn hình trên để làm ví dụ.

Do hành vi này, TRUNC là một lựa chọn tốt hơn nếu bạn chỉ muốn phần nguyên của một số.

Như bạn mong đợi, hàm ROUND làm tròn số xuống. Nếu bạn muốn làm tròn đến số nguyên gần nhất, (dương hoặc âm) chỉ cần sử dụng:

=ROUND(number,0)

Nhưng lưu ý rằng giá trị số nguyên có thể khác với số bạn bắt đầu do làm tròn.

https://exceljet.net/formula/get-integer-part-of-a-number