Công thức Excel: Nhận phần thập phân của một số
Công thức Excel: Nhận phần thập phân của một số

Công thức chung
=number-TRUNC(number)
Tóm lược

Để chỉ lấy phần thập phân của một số, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên Hàm TRUNC. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong ô C6 là:

=B6-TRUNC(B6)

Giải trình

Excel chứa một số hàm làm tròn. Hai trong số các chức năng này, Hàm INTHàm TRUNC sẽ trả về phần nguyên của một số có chứa giá trị thập phân.

Hàm INT hoạt động hơi khác với các giá trị âm, vì vậy trong ví dụ này chúng ta đang sử dụng hàm TRUNC. Hàm TRUNC chỉ đơn giản là cắt bớt (tức là loại bỏ) các giá trị thập phân nếu chúng tồn tại – nó không làm tròn bất kỳ giá trị nào.

Trong ví dụ được hiển thị, ô C6 chứa công thức này:

=B6-TRUNC(B6)

Hàm TRUNC trả về phần số nguyên của số sau đó bị trừ đi giá trị ban đầu. Kết quả là phần thập phân của số.

Nếu số ban đầu là số nguyên thì kết quả của công thức này là số không.

https://exceljet.net/formula/get-decimal-part-of-a-number