Công thức Excel: Lấy thông tin nhân viên với hàm VLOOKUP
Công thức Excel: Lấy thông tin nhân viên với hàm VLOOKUP

Công thức chung
=VLOOKUP(id,data,column,FALSE)
Tóm lược

Nếu bạn muốn truy xuất thông tin nhân viên từ một bảng và bảng chứa một id duy nhất ở bên trái của thông tin bạn muốn truy xuất, bạn có thể dễ dàng thực hiện việc này với hàm VLOOKUP.

Trong ví dụ được hiển thị, công thức VLOOKUP trông giống như sau:

=VLOOKUP(id,data,3,FALSE)

Giải trình

Trong trường hợp này, “id” là phạm vi được đặt tên = B4 (chứa giá trị tra cứu) và “dữ liệu” là phạm vi được đặt tên = B8: E107 (dữ liệu trong bảng). Số 3 cho biết cột thứ 3 trong bảng (họ) và FALSE được cung cấp để buộc khớp chính xác.

Trong “chế độ đối sánh chính xác” hàm VLOOKUP sẽ kiểm tra mọi giá trị trong cột đầu tiên của bảng được cung cấp để tìm giá trị tra cứu. Nếu nó tìm thấy một kết quả khớp chính xác, hàm VLOOKUP sẽ trả về một giá trị từ cùng một hàng, sử dụng số cột được cung cấp. Nếu không tìm thấy kết quả khớp chính xác, hàm VLOOKUP sẽ trả về lỗi # N / A.

Lưu ý: điều quan trọng là phải yêu cầu đối sánh chính xác bằng cách sử dụng FALSE hoặc 0 cho đối số cuối cùng, được gọi là “range_lookup”). Nếu không, hàm VLOOKUP có thể trả về kết quả không chính xác.

https://exceljet.net/formula/get-employee-information-with-vlookup