Công thức Excel: Nhận thông tin tương ứng với giá trị lớn nhất
Công thức Excel: Nhận thông tin tương ứng với giá trị lớn nhất

Công thức chung
=INDEX(range1,MATCH(MAX(range2),range2,0))
Tóm lược

Để tra cứu thông tin liên quan đến giá trị lớn nhất trong một phạm vi, bạn có thể sử dụng công thức kết hợp các hàm MAX, INDEX và MATCH. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong I8 là:

=INDEX(F3:F11,MATCH(MAX(C3:C11),C3:C11,0))

trả về số 3920, đại diện cho diện tích vuông (Sq. Ft.) của bất động sản đắt tiền nhất trong danh sách.

Giải trình

Trước tiên, hàm MAX trích xuất giá trị lớn nhất từ ​​phạm vi C3: C11. Trong trường hợp này, giá trị đó là 849900.

Số này sau đó được cung cấp cho hàm MATCH làm giá trị tra cứu. Lookup_array là cùng một phạm vi C3: C11 và match_type được đặt thành “chính xác” bằng 0.

Dựa trên thông tin này, hàm MATCH định vị và trả về vị trí tương đối của giá trị lớn nhất trong phạm vi, trong trường hợp này là 4.

Số 4 được cung cấp cho INDEX dưới dạng “số hàng” cùng với phạm vi F3: F11, được cung cấp dưới dạng mảng tra cứu. Sau đó INDEX trả về giá trị ở vị trí thứ 4 trong F3: F11m là 3924.

Lưu ý: trong trường hợp trùng lặp (tức là hai hoặc nhiều giá trị tối đa giống nhau) công thức này sẽ trả về thông tin cho kết quả khớp đầu tiên, hành vi mặc định của hàm MATCH.

https://exceljet.net/formula/get-information-corresponding-to-max-value