Công thức Excel: Nhận đối sánh thứ n với hàm VLOOKUP
Công thức Excel: Nhận đối sánh thứ n với hàm VLOOKUP

Công thức chung
=VLOOKUP(id_formula,table,4,0)
Tóm lược

Để có được TRẬN ĐẤU thứ n với hàm VLOOKUP, bạn sẽ cần thêm một cột trợ giúp vào bảng của mình để tạo một id duy nhất bao gồm số lượng. Nếu điều này không thực tế, bạn có thể sử dụng công thức mảng dựa trên INDEX và MATCH thay thế.

=VLOOKUP(id&"-"&I6,data,4,0)

Giải trình

Công thức này phụ thuộc vào cột trợ giúp, cột này được thêm vào làm cột đầu tiên vào bảng dữ liệu nguồn. Cột trợ giúp chứa một công thức tạo một giá trị tra cứu duy nhất từ ​​một id hiện có và một bộ đếm. Bộ đếm đếm số lần id duy nhất đã xuất hiện trong bảng dữ liệu.

Trong ví dụ, ô công thức B4 của cột trợ giúp trông giống như sau:

=D4&"-"&COUNTIF($D$4:D4,D4)

Công thức này nhận giá trị trong D4 và sử dụng phép nối để thêm dấu gạch ngang và kết quả của hàm COUNTIF. Hàm COUNTIF sử dụng một phạm vi mở rộng (tham chiếu hỗn hợp $ D $ 4: D4) để tạo đếm chạy của id trong dữ liệu.

Về mặt tra cứu, hàm VLOOKUP được sử dụng để tìm nạp các giá trị của bảng, có tính đến lần xuất hiện “thứ n”. Bí quyết là xây dựng một giá trị tra cứu có cùng cấu trúc với các giá trị xuất hiện trong cột trợ giúp, có tính đến “thứ n”. Một lần nữa, điều này được thực hiện với phép nối, bằng cách thêm dấu gạch ngang và giá trị đại diện cho “thứ n” vào giá trị tra cứu bình thường (được lấy từ dải ô được đặt tên “id” trong trường hợp này).

https://exceljet.net/formula/get-nth-match-with-vlookup