Công thức Excel: Nhiều VLOOKUP được xâu chuỗi
Công thức Excel: Nhiều VLOOKUP được xâu chuỗi

Công thức chung
Tóm lược

Nếu bạn cần thực hiện nhiều lần tra cứu một cách tuần tự, dựa trên việc các lần tra cứu trước đó có thành công hay không, bạn có thể xâu chuỗi một hoặc nhiều hàm VLOOKUP với IFERROR.

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong L5 là:

=IFERROR(VLOOKUP(K5,B5:C7,2,0),IFERROR(VLOOKUP(K5,E5:F7,2,0),VLOOKUP(K5,H5:I7,2,0)))

Giải trình

Hàm IFERROR được thiết kế để bẫy lỗi và thực hiện một hành động thay thế khi lỗi được phát hiện. Hàm VLOOKUP sẽ xuất hiện lỗi # N / A khi không tìm thấy giá trị.

Bằng cách lồng nhiều VLOOKUP vào bên trong hàm IFERROR, công thức cho phép tra cứu tuần tự. Nếu hàm VLOOKUP đầu tiên không thành công, IFERROR sẽ bắt lỗi và chạy một hàm VLOOKUP khác. Nếu hàm VLOOKUP thứ hai không thành công, IFERROR sẽ bắt lỗi và chạy một hàm VLOOKUP khác, v.v.

https://exceljet.net/formula/multiple-chained-vlookups