Công thức Excel: Nhóm thời gian thành các nhóm không bằng nhau
Công thức Excel: Nhóm thời gian thành các nhóm không bằng nhau

Công thức chung
=VLOOKUP(time,bucket_table,column,TRUE)
Tóm lược

Để nhóm thời gian thành các nhóm ngang nhau (tức là 12 giờ sáng-7 giờ sáng, 7 giờ sáng-12 giờ đêm, v.v.) bạn có thể sử dụng Hàm VLOOKUP. Trong ví dụ minh họa, công thức n E5 là:

=VLOOKUP(D5,buckets,2,1)

Giải trình

Nếu bạn cần nhóm thời gian thành các nhóm không cùng kích thước (tức là 12 giờ sáng-7 giờ sáng, 7 giờ sáng-12 giờ đêm, v.v.), bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP ở chế độ đối sánh gần đúng.

Vấn đề

Có một số cách để nhóm thời gian trong Excel. Nếu bạn chỉ cần nhóm thời gian theo giờ, một bảng tổng hợp rất nhanh chóng và dễ dàng. Nếu bạn cần nhóm thời gian thành công bằng một nhóm nhiều giờ (tức là 3 giờ, 4 giờ, v.v.), một giải pháp tốt là sử dụng chức năng FLOOR. Tuy nhiên, nếu bạn cần nhóm thời gian thành ngang nhau nhóm, bạn cần thực hiện một cách tiếp cận tùy chỉnh hơn. VLOOKUP, trong chế độ đối sánh gần đúng, cho phép bạn nhóm thời gian thành các khoảng thời gian tùy chỉnh với kích thước bất kỳ.

Giải pháp

Giải pháp là xây dựng một bảng tra cứu “ánh xạ” mỗi lần vào đúng nhóm. Trong cột đầu tiên, hãy nhập thời gian bắt đầu cho nhóm. Trong cột hai, hãy nhập tên của nhóm mà bạn muốn sử dụng. Bảng phải được sắp xếp theo thời gian bắt đầu, nhỏ nhất đến lớn nhất. Cuối cùng, định cấu hình hàm VLOOKUP để tra cứu mỗi lần trong bảng nhóm với kết quả khớp gần đúng.

Trong ví dụ minh họa, công thức n E5 là:

=VLOOKUP(D5,buckets,2,1)

D5 là giá trị tra cứu, “bucket” là phạm vi được đặt tên cho G5: H8, 2 là chỉ số cột và 1 là cờ cho phép đối sánh gần đúng. (Bạn cũng có thể sử dụng TRUE). Xem trang này để được giải thích đầy đủ.

Khi hàm VLOOKUP ở chế độ đối sánh gần đúng, hàm này khớp với giá trị gần nhất là nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tra cứu. Bằng cách này, bạn có thể coi thời gian tra cứu đến được “làm tròn” vào đúng nhóm.

Công thức này là một ví dụ tuyệt vời về cách bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để nhóm dữ liệu theo những cách hoàn toàn tùy chỉnh. Tôi đã học được điều đó từ Jon Acampora, tại Excel Campus, trong bài viết của anh ấy về ba cách để nhóm thời gian.

https://exceljet.net/formula/group-times-into-unequal-buckets