Công thức Excel: Sắp xếp theo ngẫu nhiên
Công thức Excel: Sắp xếp theo ngẫu nhiên

Công thức chung
=SORTBY(rng,RANDARRAY(COUNTA(rng)))
Tóm lược

Để sắp xếp danh sách hoặc bảng theo thứ tự ngẫu nhiên, bạn có thể sử dụng Hàm SORTBY với Hàm RANDARRAY. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D5 là:

=SORTBY(data,RANDARRAY(COUNTA(data)))

nơi “dữ liệu” là phạm vi được đặt tên B5: B14. Kết quả là một thứ tự sắp xếp ngẫu nhiên mới bất cứ khi nào trang tính được tính toán lại.

Giải trình

Hàm SORTBY cho phép sắp xếp dựa trên một hoặc nhiều mảng “sắp xếp theo”, miễn là chúng có kích thước tương thích với dữ liệu được sắp xếp. Trong ví dụ này, có 10 giá trị được sắp xếp, 10 chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái. Để tạo 10 số ngẫu nhiên để sắp xếp, chúng tôi đang sử dụng hàm RANDARRAY cùng với Hàm COUNTA như thế này:


COUNTA đếm các giá trị trong dữ liệu và trả về số 10, số này đi vào hàm RANDARRAY dưới dạng đối số hàng. RANDARRAY trả về một mảng gồm 10 giá trị thập phân như sau:

{0.634511231774083;0.802832736299988;0.0143439778447176;0.456799995279187;0.535834928742951;0.993607835061287;0.217641630408339;0.638010821263368;0.917156124714596;0.489852948650118}

Mảng này được cung cấp cho hàm SORTBY dưới dạng đối số by_array1. SORTBY sử dụng các giá trị ngẫu nhiên để sắp xếp dữ liệu và trả về 10 chữ cái thành một phạm vi tràn bắt đầu từ D5.

Lưu ý: RANDARRAY là một chức năng dễ bay hơi và sẽ tính toán lại mỗi khi trang tính được thay đổi, khiến các giá trị bị sử dụng. Để ngăn các giá trị tự động sắp xếp, bạn có thể sao chép công thức, sau đó sử dụng Dán đặc biệt> Giá trị để chuyển đổi công thức thành giá trị tĩnh.

https://exceljet.net/formula/sort-by-random