Công thức Excel: Nhóm số với hàm VLOOKUP
Công thức Excel: Nhóm số với hàm VLOOKUP

Công thức chung
=VLOOKUP(value,group_table,column,TRUE)
Tóm lược

Nếu bạn cần nhóm theo số, bạn có thể sử dụng hàm Vlookup với bảng nhóm tùy chỉnh. Điều này cho phép bạn thực hiện hoàn toàn tùy chỉnh hoặc Bất kỳ các nhóm.

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F7 là:

=VLOOKUP(D5,age_table,2,TRUE)

Giải trình

Công thức này sử dụng giá trị trong ô D5 cho giá trị tra cứu, phạm vi được đặt tên là “age_table” (G5: H8) cho bảng tra cứu, 2 để chỉ ra “cột thứ 2” và TRUE làm đối số cuối cùng chỉ ra kết quả khớp gần đúng.

Lưu ý: đối số cuối cùng là tùy chọn và mặc định là TRUE, nhưng tôi muốn đặt chế độ đối sánh một cách rõ ràng.

VLOOKUP chỉ cần tra cứu tuổi và trả về tên nhóm từ cột thứ 2 trong bảng. Cột này có thể chứa bất kỳ giá trị nào bạn muốn.

Bảng tổng hợp

Bảng tổng hợp có thể tự động nhóm các số, nhưng cách tiếp cận VLOOKUP cho phép bạn thực hiện nhóm hoàn toàn tùy chỉnh.

https://exceljet.net/formula/group-numbers-with-vlookup