Công thức Excel: Số trung bình bỏ qua số 0
Công thức Excel: Số trung bình bỏ qua số 0

Công thức chung
=AVERAGEIF(range,"<>0")
Tóm lược

Để lấy giá trị trung bình của một tập hợp số, loại trừ hoặc bỏ qua các giá trị 0, hãy sử dụng hàm AVERAGEIF. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong E6 là:

=AVERAGEIF(B6:D6,"<>0")

Giải trình

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong E5 dựa trên Hàm AVERAGE:

=AVERAGE(B5:D5) // returns 60

Kết quả là 60, vì (90 + 90 + 0) / 3 = 60.

Để lọc ra số không từ giá trị trung bình được tính toán, công thức trong E6 sử dụng Hàm AVERAGEIF như thế này:

=AVERAGEIF(B6:D6,"<>0") // returns 90

Tiêu chí được cung cấp là “0”, có nghĩa là “không bằng 0”.

Giá trị dữ liệu trống

Các TRUNG BÌNH CỘNG, AVERAGEIF, và Hàm AVERAGEIFS tất cả đều tự động bỏ qua các ô trống (và các ô chứa giá trị văn bản), do đó không cần cung cấp tiêu chí để lọc ra các ô trống.

https://exceljet.net/formula/average-numbers-ignore-zero