Công thức Excel: Tìm kiếm ngược XMATCH
Công thức Excel: Tìm kiếm ngược XMATCH

Công thức chung
=XMATCH(A1,range,0,-1)
Tóm lược

Để thực hiện “tìm kiếm ngược” (tức là tìm kiếm từ cuối đến đầu tiên), bạn có thể sử dụng hàm XMATCH. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong ô G5, được sao chép xuống, là:

=XMATCH(F5,names,0,-1)

Ở đâu những cái tên (B5: B15) là một phạm vi được đặt tên.

Giải trình

Chức năng XMATCH cung cấp các tính năng mới không có sẵn với chức năng MATCH. Một trong số đó là khả năng thực hiện “tìm kiếm ngược”, bằng cách đặt đối số chế độ tìm kiếm tùy chọn. Giá trị mặc định cho chế độ tìm kiếm là 1, chỉ định một tìm kiếm bình thường “đầu tiên đến cuối cùng”. Trong chế độ này, XMATCH sẽ khớp giá trị tra cứu với mảng tra cứu, bắt đầu từ giá trị đầu tiên.

=XMATCH(F5,names,0,1) // start with first name

Đặt chế độ tìm kiếm thành -1 loài tìm kiếm “cuối cùng đến đầu tiên”. Trong chế độ này, XMATCH sẽ khớp giá trị tra cứu với mảng tra cứu, bắt đầu với giá trị cuối cùng và di chuyển về phía đầu tiên:

=XMATCH(F5,names,0,-1) // start with last name

Ngày và số lượng truy xuất

XMATCH trả về một vị trí. Thông thường, XMATCH được sử dụng với hàm INDEX để trả về một giá trị tại vị trí đó. Trong ví dụ hiển thị, chúng ta có thể sử dụng INDEX và XMATCH cùng nhau để truy xuất ngày và doanh số cho từng tên như sau:

=INDEX(dates,XMATCH(F5,names,0,-1)) // get date
=INDEX(sales,XMATCH(F5,names,0,-1)) // get sale

Ở đâu ngày (C5: C15) và bán hàng (D5: D15) là phạm vi được đặt tên. Như trước đây, chế độ tìm kiếm được đặt thành -1 để buộc tìm kiếm ngược lại.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng INDEX với MATCH, hãy xem Cách sử dụng INDEX và MATCH.

https://exceljet.net/formula/xmatch-reverse-search