Công thức Excel: Tính điểm thắng thua
Công thức Excel: Tính điểm thắng thua

Công thức chung
=VLOOKUP(result,points_table,2,0)
Tóm lược

Để chỉ định điểm dựa trên kết quả thắng / thua / hòa cho một đội, bạn có thể sử dụng công thức VLOOKUP đơn giản hoặc công thức IF lồng nhau, như được giải thích bên dưới.

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D5 là:

=VLOOKUP(C5,points_table,2,0)

Giải trình

Đây là một ứng dụng rất đơn giản của hàm VLOOKUP được đặt cho “khớp chính xác”:

  • giá trị tra cứu đến từ C5
  • mảng bảng là phạm vi được đặt tên “points_table” (F5: G7)
  • chỉ số cột là 2, vì điểm nằm trong cột G
  • tra cứu phạm vi là 0 (FALSE) để buộc đối sánh chính xác

Bởi vì chúng tôi đang sử dụng hàm VLOOKUP ở chế độ đối sánh chính xác, bảng điểm không cần phải được sắp xếp theo bất kỳ cách cụ thể nào.

VLOOKUP là một giải pháp tốt trong trường hợp này nếu bạn muốn hiển thị bảng điểm dưới dạng “chìa khóa” để tham chiếu trên trang tính. Nếu bạn không cần làm điều này, hãy xem phiên bản IF lồng nhau bên dưới.

Phiên bản IF lồng nhau

Để tính điểm thắng / thua / hòa bằng hàm IF, bạn có thể sử dụng hàm IF lồng nhau đơn giản:

=IF(C5="Win",3,IF(C5="Loss",0,IF(C5="Tie",1)))

Xem bài viết này để biết tổng quan chi tiết về các công thức IF lồng nhau.

https://exceljet.net/formula/win-loss-points-calculation