Công thức Excel: Tính thuế suất cơ bản với hàm VLOOKUP
Công thức Excel: Tính thuế suất cơ bản với hàm VLOOKUP

Công thức chung
=VLOOKUP(amount,tax_table,2,TRUE)
Tóm lược

Để tính thuế suất dựa trên bảng thuế suất đơn giản, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G5 là:

=VLOOKUP(G4,tax_table,2,TRUE)

trong đó “tax_table” là phạm vi được đặt tên C5: D8.

Lưu ý: công thức này xác định một thuế suất duy nhất. Để tính thuế theo hệ thống lũy ​​tiến, trong đó thu nhập bị đánh thuế qua nhiều khung với các mức thuế suất khác nhau, xem ví dụ này.

Giải trình

VLOOKUP yêu cầu các giá trị tra cứu nằm trong cột đầu tiên của bảng tra cứu. Vì cột đầu tiên trong ví dụ thực sự là “Ban nhạc”, chúng tôi cố ý loại trừ cột này từ phạm vi bảng được cung cấp cho VLOOKUP, được định cấu hình như sau:

  • Bản thân giá trị tra cứu đến từ G4
  • Mảng bảng là phạm vi được đặt tên tax_table (C5: D8)
  • Số chỉ mục cột là 2, vì thuế suất nằm trong cột thứ hai của C5: D8
  • Đối số Range_lookup được đặt thành TRUE = đối sánh gần đúng

Với cấu hình này, hàm VLOOKUP quét các giá trị tra cứu cho đến khi tìm thấy giá trị cao hơn giá trị trong G4, sau đó hàm VLOOKUP “giảm trở lại” hàng trước đó và trả về thuế suất trong hàng đó. Vì chúng tôi đang sử dụng hàm VLOOKUP ở chế độ đối sánh gần đúng, các giá trị tra cứu phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Các chế độ so khớp VLOOKUP

VLOOKUP có hai chế độ đối sánh: đối sánh chính xác và đối sánh gần đúng, được điều khiển bởi đối số thứ tư tùy chọn được gọi là “range_lookup”. Hành vi mặc định là đối sánh gần đúng. Trong ví dụ này, đối số thứ tư đã được đặt thành TRUE một cách rõ ràng để rõ ràng. Thông tin chi tiết hơn về VLOOKUP tại đây.

https://exceljet.net/formula/basic-tax-rate-calculation-with-vlookup