Công thức Excel: Tính tổng nếu ngày lớn hơn
Công thức Excel: Tính tổng nếu ngày lớn hơn

Công thức chung
=SUMIF(range,">"&DATE(year,month,day),sum_range)
Tóm lược

Để tính tổng nếu dựa trên các ngày lớn hơn một ngày nhất định, bạn có thể sử dụng hàm SUMIF. Trong ví dụ được hiển thị, ô H5 chứa công thức này:

=SUMIF(date,">"&DATE(2015,10,1),amount)

Công thức này tính tổng số tiền trong cột D khi một ngày trong cột C lớn hơn ngày 1 tháng 10 năm 2015.

Giải trình

Hàm SUMIF hỗ trợ các toán tử logic của Excel (tức là “=”, “>”, “> =”, v.v.), vì vậy bạn có thể sử dụng hàm này theo ý muốn trong tiêu chí của mình.

Trong trường hợp này, chúng tôi muốn so khớp các ngày lớn hơn ngày 1 tháng 10 năm 2015, vì vậy chúng tôi đang sử dụng toán tử lớn hơn (>) với hàm DATE để tạo ngày:

">"&DATE(2015,10,1)

Hàm DATE là một cách an toàn để tạo ngày cho tiêu chí hàm, vì nó loại bỏ các vấn đề liên quan đến cài đặt ngày theo vùng.

Lưu ý rằng chúng ta cần đặt toán tử lớn hơn trong dấu ngoặc kép và nối nó với ngày tháng bằng dấu và (&).

Ngày dưới dạng tham chiếu ô

Nếu bạn muốn hiển thị ngày trên trang tính để có thể dễ dàng thay đổi, hãy sử dụng công thức sau:

=SUMIF(date,">"&A1,amount)

Trong đó A1 là tham chiếu đến ô có chứa ngày hợp lệ.

Thay thế với SUMIFS

Bạn cũng có thể sử dụng hàm SUMIFS. SUMIFS có thể xử lý nhiều tiêu chí và thứ tự của các đối số khác với SUMIF. Công thức SUMIFS tương đương là:

=SUMIFS(amount, date,">"&DATE(2015,10,1))

Lưu ý rằng phạm vi tổng luôn đi kèm Đầu tiên trong hàm SUMIFS.

https://exceljet.net/formula/sum-if-date-is-greater-than