Công thức Excel: Tính tổng nếu ô chứa cả x và y
Công thức Excel: Tính tổng nếu ô chứa cả x và y

Công thức chung
=SUMIFS(rng1,rng2,"*cat*",rng2,"*rat*")
Tóm lược

Tính tổng nếu các ô chứa cả x và y (tức là chứa “cat” “rat”, trong cùng một ô) bạn có thể sử dụng hàm SUMIFS.

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F5 là:

=SUMIFS(C4:C8,B4:B8,"*cat*",B4:B8,"*rat*")

Giải trình

Hàm SUMIFS dựa trên logic AND và hành vi này là tự động. Chúng tôi chỉ cần cung cấp hai cặp phạm vi / tiêu chí, cả hai đều hoạt động trên cùng một phạm vi (B4: B11).

Đối với cả hai tiêu chí (chứa “chuột”, chứa “mèo”), chúng tôi sử dụng dấu hoa thị, là ký tự đại diện khớp với “một hoặc nhiều ký tự”. Chúng tôi đặt một dấu hoa thị ở đầu và cuối để cho phép công thức khớp với “mèo” và “chuột” ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện trong ô.

Khi cả hai tiêu chí trả về TRUE trong cùng một hàng, SUMIFS tính tổng giá trị trong cột C.

Lưu ý rằng SUMIFs không phân biệt chữ hoa chữ thường.

https://exceljet.net/formula/sum-if-cells-contain-both-x-and-y