Công thức Excel: Tổng doanh số bán hàng trong 30 ngày qua theo ID
Công thức Excel: Tổng doanh số bán hàng trong 30 ngày qua theo ID

Công thức chung
=SUMIFS(amounts,dates,">="&TODAY()-30,ids,id)
Tóm lược

Để tính tổng doanh số bán hàng trong 30 ngày qua bằng một id (như tên, tên viết tắt, khu vực, v.v.), bạn có thể sử dụng hàm SUMIFS cùng với hàm TODAY. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G5, được sao chép xuống, là:

=SUMIFS($D$5:$D$104,$C$5:$C$104,">="&TODAY()-30,$B$5:$B$104,F5)

Giải trình

Hàm SUMIFS có thể xử lý nhiều tiêu chí khi tính tổng. Trong trường hợp này, SUMIFS được định cấu hình với một phạm vi tổng cho tất cả các số tiền:

=SUMIFS($D$5:$D$104

Tiêu chí đầu tiên chỉ định phạm vi tiêu chí chứa tất cả các ngày, với tiêu chí lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại trừ đi 30:

=SUMIFS($D$5:$D$104,$C$5:$C$104,">="&TODAY()-30

Tiêu chí thứ hai chỉ định phạm vi tiêu chí của tất cả các ID, với tiêu chí của một ID duy nhất được lấy từ cột F:

=SUMIFS($D$5:$D$104,$C$5:$C$104,">="&TODAY()-30,$B$5:$B$104,F5)

Phạm vi lưu ý cho số tiền, ngày và id là tài liệu tham khảo tuyệt đốiđể chúng không thay đổi khi được sao chép. Khi công thức được sao chép xuống cột G, SUMIFS sẽ tính tổng doanh số bán hàng trong 30 ngày qua cho mỗi ID trong bảng.

Tổng doanh số trong 30 ngày qua

Để nhận được số tiền cho tổng doanh số bán hàng trong 30 ngày qua, chỉ cần bỏ qua tiêu chí thứ hai:

SUMIFS(amounts,dates,">="&TODAY()-30)

Đối với ví dụ trên, điều này trở thành:

SUMIFS($D$5:$D$104,$C$5:$C$104,">="&TODAY()-30)

https://exceljet.net/formula/sum-sales-in-last-30-days-by-id