Công thức Excel: Tính tổng nếu không trống
Công thức Excel: Tính tổng nếu không trống

Công thức chung
=SUMIF(range,"<>",sum_range)
Tóm lược

Để tính tổng các ô khi các giá trị nhất định không trống, bạn có thể sử dụng hàm SUMIF.

Trong ví dụ được hiển thị, ô G6 chứa công thức này:

=SUMIF(C5:C11,"<>",D5:D11)

Công thức này chỉ tính tổng số tiền trong cột D khi giá trị trong cột C không trống

Giải trình

Hàm SUMIF hỗ trợ tất cả các toán tử Excel tiêu chuẩn, bao gồm không-bằng, được nhập dưới dạng.

Khi bạn sử dụng một toán tử trong tiêu chí cho một hàm như SUMIF, bạn cần đặt nó trong dấu ngoặc kép (“”). Khi bạn chỉ sử dụng “” trong một tiêu chí, bạn có thể nghĩ về nghĩa là “không bằng rỗng” hoặc “không trống”.

Thay thế với SUMIFS

Bạn cũng có thể sử dụng hàm SUMIFS tổng nếu các ô không trống. SUMIFS có thể xử lý nhiều tiêu chí và thứ tự của các đối số khác với SUMIF. Công thức SUMIFs này tương đương với công thức SUMIF ở trên:

=SUMIFS(D5:D11, C5:C11,"<>")

Với SUMIF, phạm vi tổng luôn đứng trước.

https://exceljet.net/formula/sum-if-not-blank