Công thức Excel: Tổng phụ theo số hóa đơn
Công thức Excel: Tổng phụ theo số hóa đơn

Công thức chung
=IF(COUNTIF(range,criteria)=1,SUMIF(range,criteria,sumrange,"")
Tóm lược

Để các giá trị tổng phụ theo số hóa đơn, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên COUNTIF và SUMIF. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong E5 là:

=IF(COUNTIF($B$5:B5,B5)=1,SUMIF($B:$B,B5,$D:$D),"")

Giải trình

Công thức này sử dụng COUNTIF với một mở rộng phạm vi trước tiên để kiểm tra xem hàng hiện tại có phải là lần xuất hiện đầu tiên của một số hóa đơn nhất định hay không:

COUNTIF($B$5:B5,B5)=1

Biểu thức này chỉ trả về TRUE khi đây là lần xuất hiện đầu tiên của một số hóa đơn nhất định. Nếu vậy, một phép tính SUMIF được chạy:

SUMIF($B:$B,B5,$D:$D)

Ở đây, SUMIF được sử dụng để tạo tổng số tiền theo số hóa đơn, sử dụng số tiền trong cột D.

Nếu số đếm không phải là 1, công thức chỉ trả về một chuỗi trống (“”)

https://exceljet.net/formula/subtotal-by-invoice-number