Công thức Excel: Tổng hợp đếm theo tháng với COUNTIFS
Công thức Excel: Tổng hợp đếm theo tháng với COUNTIFS

Công thức chung
=COUNTIFS(dates,">="&A1,dates,"<"&EDATE(A1,1))
Tóm lược

Để tạo tổng số tóm tắt theo tháng, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIFS và hàm EDATE với hai tiêu chí. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G5 là:

=COUNTIFS(dates,">="&F5,dates,"<"&EDATE(F5,1))

Giải trình

Trong ví dụ này, chúng tôi có danh sách 100 vấn đề trong các Cột từ B đến D. Mỗi vấn đề có một ngày và mức độ ưu tiên. Chúng tôi cũng đang sử dụng phạm vi được đặt tên “ngày” cho C5: C104 và “ưu tiên” cho D5: D105. Bắt đầu từ cột F, chúng tôi có một bảng tóm tắt hiển thị tổng số mỗi tháng, tiếp theo là tổng số mỗi tháng cho mỗi mức độ ưu tiên.

Chúng tôi đang sử dụng Hàm COUNTIFS để tạo ra một số lượng. Cột đầu tiên của bảng tóm tắt (F) là ngày đầu tiên của mỗi tháng trong năm 2015. Để tạo tổng số mỗi tháng, chúng tôi cần cung cấp tiêu chí sẽ tách biệt tất cả các vấn đề xuất hiện trong mỗi tháng.

Vì chúng tôi có ngày thực tế trong cột F, chúng tôi có thể xây dựng tiêu chí chúng tôi cần bằng chính ngày đó và ngày thứ hai được tạo với Hàm EDATE. Hai tiêu chí này xuất hiện bên trong COUNTIFS như sau:

dates,">="&F5,dates,"<"&EDATE(F5,1)

Tạm dịch: “ngày lớn hơn hoặc bằng ngày trong F5 và nhỏ hơn ngày trong F5 cộng với một tháng”. Đây là một cách thuận tiện để tạo “dấu ngoặc” cho mỗi tháng dựa trên một ngày duy nhất.

Khi công thức được sao chép xuống cột G, COUNTIFS tạo ra số lượng chính xác cho mỗi tháng.

Lưu ý: nếu bạn không muốn xem ngày tháng đầy đủ trong cột F, chỉ cần áp dụng định dạng ngày tùy chỉnh “mmm” hoặc “mmmm” để chỉ hiển thị tên tháng.

Với mức độ ưu tiên

Để tạo số lượng theo mức độ ưu tiên, chúng ta cần mở rộng tiêu chí. Công thức của H5 là:

=COUNTIFS(dates,">="&$F5,dates,"<"&EDATE($F5,1),priorities,H$4)

Ở đây chúng tôi đã thêm một tiêu chí bổ sung, phạm vi được đặt tên là “mức độ ưu tiên” được ghép nối với H4 cho chính tiêu chí. Trong phiên bản này của công thức, chúng tôi nhận được số lượng theo tháng được chia nhỏ theo mức độ ưu tiên, được chọn trực tiếp từ tiêu đề trong hàng 5. Công thức này sử dụng cả hai tài liệu tham khảo hỗn hợptài liệu tham khảo tuyệt đối để tạo điều kiện sao chép:

  1. Tham chiếu đến H4 có hàng bị khóa (H $ 4) nên mức độ ưu tiên không thay đổi khi công thức được sao chép xuống.
  2. Tham chiếu đến F5 có cột bị khóa ($ F5) nên ngày không thay đổi khi công thức được sao chép qua.
  3. Các phạm vi được đặt tên “ngày” và “mức độ ưu tiên” tự động là tuyệt đối.

Phương pháp tiếp cận bảng tổng hợp

Bảng tổng hợp là một giải pháp thay thế tốt cho vấn đề này. Nói chung, bảng tổng hợp dễ thiết lập hơn và nhanh hơn khi dữ liệu được cấu trúc tốt.

https://exceljet.net/formula/summary-count-by-month-with-countifs