Công thức Excel: Tổng số đếm với COUNTIF
Công thức Excel: Tổng số đếm với COUNTIF

Công thức chung
=COUNTIF(range,criteria)
Tóm lược

Để tạo tổng số tóm tắt, bạn có thể sử dụng COUNTIF hoặc là COUNTIFS. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong ô G5 là:

=COUNTIF(colors,F5)

trong đó “màu sắc” là phạm vi được đặt tên cho các ô D5: D11

Giải trình

Khi làm việc với dữ liệu, nhu cầu phổ biến là thực hiện các phép tính tóm tắt hiển thị tổng số theo các cách khác nhau. Ví dụ: tổng số đếm theo danh mục, màu sắc, kích thước, trạng thái, v.v. Hàm COUNTIF là một cách tốt để tạo các loại tổng này.

Ví dụ vấn đề và giải pháp

Trong ví dụ được hiển thị, chúng tôi có một tập hợp nhỏ dữ liệu đơn đặt hàng. Tất cả các đơn hàng đều dành cho áo thun, có 3 màu khác nhau: đỏ, xanh và đen.

Ở bên trái, chúng tôi đang sử dụng COUNTIF để cung cấp bảng phân tích theo màu sắc. Công thức trong ô G5 là:

=COUNTIF(colors,F5)

trong đó “màu sắc” là phạm vi được đặt tên cho các ô D5: D11. Chúng tôi đang sử dụng một phạm vi đã đặt tên trong trường hợp này để làm cho công thức dễ dàng sao chép xuống bảng tóm tắt. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một tham chiếu tuyệt đối như vậy:

=COUNTIF($D$5:$D$11,F5) // absolute address option

Hàm COUNTIF nhận hai đối số: một dải ô để đếm và tiêu chí để sử dụng để đếm. Trong trường hợp này, chúng tôi muốn đếm theo màu, vì vậy chúng tôi đã thiết lập một bảng nhỏ liệt kê tất cả các màu trong cột F. Điều này cho phép chúng tôi sử dụng tên màu trong cột F cho cả nhãn và tiêu chí đi vào COUNTIF như đối số thứ hai.

Trong trường hợp này, chúng tôi đang kiểm tra tính bình đẳng, vì vậy chúng tôi không cần sử dụng bất kỳ toán tử logic nào. Chúng ta có thể chỉ cần nhập phạm vi được đặt tên “màu” cho phạm vi và tham chiếu đến ô liền kề trong cột F cho tiêu chí.

https://exceljet.net/formula/summary-count-with-countif