Công thức Excel: Đếm tóm tắt hai chiều với COUNTIFS

Công thức chung
=COUNTIFS(rng1,crit1,rng2,crit2)
Tóm lược

Để tạo tổng số tóm tắt hai chiều (tức là tổng hợp theo hàng và cột), bạn có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G5 là:

=COUNTIFS(dept,$F5,class,G$4)

Giải trình

Hàm COUNTIFS được thiết kế để đếm mọi thứ dựa trên nhiều tiêu chí. Trong trường hợp này, mẹo là trước tiên hãy xây dựng một bảng tóm tắt có chứa một bộ tiêu chí trong cột ngoài cùng bên trái và bộ tiêu chí thứ hai làm tiêu đề cột.

Sau đó, bên trong hàm COUNTIFS, range1 là dải ô được đặt tên là “dept” (C5: C11) và tiêu chí đến từ cột F, đầu vào dưới dạng tham chiếu hỗn hợp $ F5 (để khóa cột). Phạm vi2 là phạm vi được đặt tên “lớp” (D5: D11) và tiêu chí đến từ hàng 4, đầu vào dưới dạng tham chiếu hỗn hợp G $ 4 (để khóa hàng):

 =COUNTIFS(dept,$F5,class,G$4)

Khi công thức này được sao chép qua bảng, các tham chiếu hỗn hợp sẽ thay đổi để COUNTIFS sẽ tạo ra một số lượng là giao điểm của mỗi “cặp” tiêu chí giao nhau.

https://exceljet.net/formula/two-way-summary-count-with-countifs