Công thức Excel: Tổng theo số tuần
Công thức Excel: Tổng theo số tuần

Công thức chung
=SUMIFS(sumrange,weekrange,week)
Tóm lược

Để tính tổng theo số tuần, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên Hàm SUMIFS. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong H5 là:

=SUMIFS(total,color,$G5,week,H$4)

Ở đâu toàn bộ (D5: D16), màu sắc (B5: B16), và tuần (E5: E16) là phạm vi được đặt tên.

Giải trình

Hàm SUMIFS có thể tính tổng các phạm vi dựa trên nhiều tiêu chí.

Trong vấn đề này, chúng tôi định cấu hình SUMIFS để tính tổng số tiền trong phạm vi được đặt tên toàn bộ theo số tuần sử dụng hai tiêu chí:

  1. color = giá trị trong cột G
  2. tuần = giá trị ở hàng 4
=SUMIFS(total,color,$G5,week,H$4)

Lưu ý $ G5 và H $ 4 đều tài liệu tham khảo hỗn hợp, vì vậy công thức có thể được sao chép trên bảng.

Cột E là một cột trợ giúpvà chứa Hàm WEEKNUM:

=WEEKNUM(C5)

Các số tuần trong hàng 4 là các giá trị số, được định dạng bằng một số đặc biệt định dạng số tùy chỉnh :

"Wk "0 // display as Wk 1, Wk 2, etc.

Điều này giúp bạn có thể đối sánh số tuần trong hàng 4 với số tuần trong cột E.

https://exceljet.net/formula/sum-by-week-number