Công thức Excel: Tra cứu giá trị thấp nhất
Công thức Excel: Tra cứu giá trị thấp nhất

Công thức chung
=INDEX(range,MATCH(MIN(vals),vals,0))
Tóm lược

Để tra cứu thông tin được liên kết với giá trị thấp nhất trong bảng, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên các hàm INDEX, MATCH và MIN.

Trong ví dụ được hiển thị, một công thức được sử dụng để xác định tên của nhà thầu có giá thầu thấp nhất. Công thức trong F6 là:

=INDEX(B5:B9,MATCH(MIN(C5:C9),C5:C9,0))

Giải trình

Làm việc từ trong ra ngoài, hàm MIN được sử dụng để tìm giá thầu thấp nhất trong phạm vi C5: C9:

MIN(C5:C9) // returns 99500

Kết quả, 99500, được đưa vào hàm MATCH dưới dạng giá trị tra cứu:

MATCH(99500,C5:C9,0) // returns 4

Sau đó, đối sánh trả về vị trí của giá trị này trong phạm vi, 4, đi vào INDEX dưới dạng số hàng cùng với B5: B9 dưới dạng mảng:

=INDEX(B5:B9, 4) // returns Cymbal

Sau đó, hàm INDEX trả về giá trị tại vị trí đó: Cymbal.

https://exceljet.net/formula/lookup-lowest-value