Công thức Excel: Tra cứu hai chiều với hàm VLOOKUP
Công thức Excel: Tra cứu hai chiều với hàm VLOOKUP

Công thức chung
=VLOOKUP(lookup_value,table,MATCH(col_name,col_headers,0),0)
Tóm lược

Lời nói đầu

Bên trong hàm VLOOKUP, đối số chỉ mục cột thường được mã hóa cứng dưới dạng số tĩnh. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo chỉ số cột động bằng cách sử dụng hàm MATCH để định vị cột bên phải. Kỹ thuật này cho phép bạn tạo tra cứu hai chiều động, khớp trên cả hai hàng cột. Nó cũng có thể làm cho công thức VLOOKUP linh hoạt hơn: VLOOKUP có thể bị hỏng khi cột được chèn hoặc xóa khỏi bảng, nhưng công thức có hàm VLOOKUP + MATCH có thể tiếp tục hoạt động chính xác ngay cả khi các thay đổi được thực hiện đối với các cột.

Thí dụ

Trong ví dụ, chúng tôi đang sử dụng công thức này để tra cứu động cả hàng và cột bằng hàm VLOOKUP:

=VLOOKUP(H2,B3:E11,MATCH(H3,B2:E2,0),0)

H2 cung cấp giá trị tra cứu cho hàng và H3 cung cấp giá trị tra cứu cho cột.

Giải trình

Đây là công thức đối sánh chính xác VLOOKUP tiêu chuẩn với một ngoại lệ: chỉ số cột được cung cấp bởi hàm MATCH.

Lưu ý rằng mảng tra cứu được cung cấp cho MATCH (B2: E2) đại diện cho tiêu đề cột có chủ ý bao gồm ô trống B2. Điều này được thực hiện để số được MATCH trả về đồng bộ với bảng được sử dụng bởi VLOOKUP. Nói cách khác, bạn cần cung cấp cho MATCH một phạm vi kéo dài cùng một số cột VLOOKUP đang sử dụng trong bảng. Trong ví dụ (cho tháng 2) MATCH trả về 3, vì vậy sau khi MATCH chạy, công thức VLOOKUP trông giống như sau:

=VLOOKUP(H2,B3:E11,3,0)

Doanh số trả lại cho Colby (hàng 4) vào tháng 2 (cột 3), là $ 6,786.

https://exceljet.net/formula/two-way-lookup-with-vlookup