Công thức Excel: Tra cứu toàn bộ cột
Công thức Excel: Tra cứu toàn bộ cột

Công thức chung
=INDEX(data,0,MATCH(value,headers,0))
Tóm lược

Để tra cứu và truy xuất toàn bộ cột, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên hàm INDEX và MATCH. Trong ví dụ được hiển thị, công thức được sử dụng để tra cứu tất cả kết quả quý 3 là:

=INDEX(C5:F8,0,MATCH(I5,C4:F4,0))

Lưu ý: công thức này chỉ được nhúng trong hàm SUM để chứng minh rằng tất cả các giá trị đều được truy xuất chính xác.

Giải trình

Ý chính: sử dụng MATCH để xác định chỉ mục cột, sau đó INDEX để truy xuất toàn bộ cột bằng cách đặt số hàng thành 0.

Làm việc từ trong ra ngoài, MATCH được sử dụng để lấy chỉ mục cột như sau:

MATCH(I5,C4:F4,0)

Giá trị tra cứu “Q3” đến từ H5, mảng là các tiêu đề trong C4: F4 và số 0 được sử dụng để buộc khớp chính xác. Kết quả là hàm MATCH trả về 3, được đưa vào hàm INDEX dưới dạng số cột.

Bên trong INDEX, mảng được cung cấp dưới dạng phạm vi C5: F8 và số cột là 3, như được cung cấp bởi MATCH. Số hàng được đặt thành 0:

=INDEX(C5:F8,0,3)

Điều này khiến INDEX trả về tất cả 4 giá trị trong mảng là kết quả cuối cùng, trong một mảng như thế này:

{121250;109250;127250;145500}

Trong ví dụ được hiển thị, toàn bộ công thức được bao bọc trong hàm SUM, hàm này có thể xử lý các mảng nguyên bản. Hàm SUM trả về kết quả cuối cùng là 503,250.

Xử lý với các chức năng khác

Khi bạn truy xuất toàn bộ cột dữ liệu, bạn có thể cấp cột đó vào các hàm như SUM, MAX, MIN, AVERAGE, LARGE, v.v. để xử lý thêm. Ví dụ: bạn có thể nhận được giá trị tối đa trong một phần tư như thế này:

=MAX(INDEX(C5:F8,0,MATCH(I5,C4:F4,0)))

https://exceljet.net/formula/lookup-entire-column