Công thức Excel: Đối sánh lớn nhất tiếp theo với hàm MATCH
Công thức Excel: Đối sánh lớn nhất tiếp theo với hàm MATCH

Công thức chung
=MATCH(value,array,-1)
Tóm lược

Để tra cứu kết quả so khớp “lớn nhất tiếp theo” trong một tập hợp giá trị, bạn có thể sử dụng hàm MATCH ở chế độ so khớp gần đúng, với -1 cho loại so khớp. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F7 là:

=MATCH(F6,length,-1)

trong đó “length” là phạm vi được đặt tên B5: B11 và “chi phí” là phạm vi được đặt tên C5: C11.

Giải trình

Hành vi mặc định của hàm MATCH là so khớp giá trị “nhỏ nhất tiếp theo” trong danh sách được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Về cơ bản, MATCH di chuyển về phía trước trong danh sách cho đến khi nó gặp một giá trị lớn hơn giá trị tra cứu, sau đó giảm trở lại giá trị trước đó.

Vì vậy, khi các giá trị tra cứu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, cả hai công thức này đều trả về “nhỏ nhất tiếp theo”:

=MATCH(value,array) // default
=MATCH(value,array,1) // explicit

Tuy nhiên, bằng cách đặt loại đối sánh thành -1 và sắp xếp các giá trị tra cứu theo thứ tự giảm dần, MATCH sẽ trả về kết quả khớp lớn nhất tiếp theo. Vì vậy, như đã thấy trong ví dụ:

=MATCH(F6,length,-1)

trả về 4, vì 400 là trận đấu lớn nhất tiếp theo sau 364.

Tìm chi phí liên quan

Công thức INDEX / MATCH đầy đủ để truy xuất chi phí liên quan trong ô F8 là:

=INDEX(cost,MATCH(F6,length,-1))

https://exceljet.net/formula/next-largest-match-with-the-match-function