Công thức Excel: Trạng thái hóa đơn với if lồng nhau
Công thức Excel: Trạng thái hóa đơn với if lồng nhau

Công thức chung
=IF(balance=0,"Paid",IF(current_date<due_date,"Open","Overdue"))
Tóm lược

Để xác định trạng thái hóa đơn (tức là đã thanh toán, chưa mở, quá hạn), bạn có thể sử dụng công thức IF lồng nhau và hàm TODAY.

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G5 là:

=IF(F5=0,"Paid",IF(TODAY()<C5,"Open","Overdue"))

Giải trình

Lưu ý: “ngày hiện tại” (tức là hôm nay) cho ví dụ này là ngày 31 tháng 5 năm 2016

Với các câu lệnh IF lồng nhau, luồng từ các câu lệnh IF bên ngoài đến các câu lệnh IF bên trong và thách thức luôn là xây dựng luồng sao cho công thức trả về một kết quả đúng về mặt logic.

Ở đây, IF ngoài cùng sẽ kiểm tra đầu tiên để xem liệu số dư có bằng 0 hay không:

=IF(F5=0

Nếu TRUE, công thức trả về “Đã trả tiền”.

Nếu không, kết quả của IF đầu tiên là FALSE và một câu lệnh IF khác được chạy. Điều này sẽ kiểm tra xem TODAY () có nhỏ hơn ngày đến hạn trong cột C hay không:

IF(TODAY()<C5

Nếu TRUE, công thức trả về “Mở”.

Nếu FALSE, công thức trả về “Quá hạn”.

https://exceljet.net/formula/invoice-status-with-nested-if